eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaKonferencje › Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy - Transmisja on-line
Kongres organizowany przez Polexpert poświęcony będzie praktycznym rozwiązaniom oraz najnowszym zmianom w przepisach. Najwybitniejsi eksperci przedstawią praktyczne rozwiązania problemów z jakimi pracodawcy i kadrowcy stykają się w codziennej pracy. Zaprezentujemy najciekawsze zagadnienia, te które budzą najwięcej wątpliwości.

DZIEŃ I - Wtorek, 20.10.2020r.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - Piotr Kossakowski, godz. 9.00 – 10.00

 •  Zwolnienia, ulgi, preferencje w pit w związku z pandemią Covid 19
 •  Ulga dla młodych w 2020 r. - aktualne interpretacje Fiskusa
 •  Świadczenia socjalne a podatek - wybrane zagadnienia
 •  Nieodpłatne świadczenia dla pracowników, zleceniobiorców, dziełobiorców
 •  Opodatkowanie świadczeń dla menagerów

Godz. 10.00 – 10.30 – odpowiedzi na pytania uczestników


2. Rozlicznie umów cywilnoprawnych – Andrzej Radzisław, godz. 10.40 – 11.40

 •  Składki za zleceniobiorcę dla którego jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń
 •  Korekta rozliczeń za zleceniobiorcę który złożył błędne oświadczenie o innych tytułach do ubezpieczeń
 •  Umowa o dzieło uznana za umowę zlecenia - rozliczenia z ZUS-em
 •  Umowa zlecenia z własnym pracodawcą
 •  Wykonywana na rzecz własnego pracodawcy zagrożenia dla płatnika.

Godz. 11.40 – 12.10 – odpowiedzi na pytania uczestników


3. Obowiązki pracodawców w zakresie wdrażania i rozliczania PPK – 1.01.2021 – kolejny etap wprowadzania PPK – Paweł Ziółkowski, godz. 12.20 – 13.20

 •  Czym są PPK
 •  Uczestnicy PPK
 •  Terminy wdrożenia PPK
 •  Umowa o zarządzanie
 •  Umowa o prowadzenie
 •  Składki na PPK
 •  Problemy z rozliczaniem składek
 •  Wypłaty przed i po 60 roku życia
 •  Kary za naruszenia

Godz. 13.20 – 13.50 – odpowiedzi na pytania uczestników


4. Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych - Katarzyna Smulczyk, godz. 14.10 – 15.10

 •  Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych?
 •  Jak postępować w przypadku zbieg egzekucji komorniczej?
 •  Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej?
 •  Czy przekazywać potrącenia w depozyt?
 •  Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
 •  Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?
 •  Jak dokonywać potrącenia z umów cywilnoprawnych?
 •  Jak dokonywać potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS?
 •  Jaka jest procedura dokonywania potrąceń?

Godz. 15.10 – 15.40 – odpowiedzi na pytania uczestników


5. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków – Aldona Salamon, godz. 15.50 – 16.50

 •  Premie, nagrody, dodatki i świadczenia pozapłacowe w podstawie wymiaru zasiłku.
 •  Uwzględnianie składników płacowych w kwocie faktycznej i po uzupełnieniu.
 •  Składniki wypłacone na kilku listach płac w miesiącu i przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek.
 •  Składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika, zamiana składnika na inny.
 •  Przykłady niekorzystanych regulacji płacowych w aspekcie ustalania podstawy wymiaru zasiłków.
 •  Przeliczanie składników za dłuższe okresy niż miesiąc po zmianie wymiaru czasu pracy.
 •  Stanowiska ZUS dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłków.

Godz. 16.50 – 17.20 – odpowiedzi na pytania uczestników


DZIEŃ II – Środa, 21.10.2020r.

1. Dokumentacja pracownicza po zmianach - najczęstsze błędy i pułapki w przepisach - Aleksander Kuźniar, godz. 9.00 - 10.00

 •  Kiedy należy założyć nowe akta osobowe po ponownym zatrudnieniu pracownika w związku ze skróceniem okresu ich przechowywania ?
 •  Czy nowe akta osobowe można założyć w starej teczce
 •  W której części akt osobowych umieszczać ksera dyplomów i świadectw pracy by nie narazić się na odpowiedzialność RODO?
 •  Badania lekarskie, szkolenia bhp – oryginały czy kopie do akt osobowych?
 •  W której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia?
 •  W której części akt umieścić porozumienie urlopowe o wykorzystaniu urlopu podczas trwania kolejnej umowy i czy jest ono obowiązkowe w formie pisemnej?
 •  Czy jest konieczność zakładania części D w starych aktach osobowych?
 •  Co zrobić ze spisem w części D akt osobowych gdy usunięto karę porządkową pracownika z akt?
 •  Czy zakładać nowe akta przy ponownym zatrudnieniu pracownika po przerwie – częste błędy ?
 •  Jaki oryginały mają się znajdować w aktach osobowych?
 •  Które dokumenty należy potwierdzać za zgodność przed umieszczeniem w aktach?
 •  Najczęstsze błędy w dokumentach umieszczanych w aktach osobowych.
 •  Spisy, numeracja i chronologia dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych – jak to interpretować?
 •  Czy spis i numeracja może być prowadzony ołówkiem?
 •  Czy w spisach akt można dokonywać zmian (korektorować)?
 •  Lista obecności a RODO.
 •  Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy?
 •  W jakiej formie należy sporządzić harmonogram?
 •  Czy w grafikach można zaznaczać urlopy, choroby i inne nieobecności pracownika – RODO?
 •  Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowiskom MRPiPS i PIP.
 •  Przechowywanie harmonogramów czasu pracy.
 •  Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?
 •  Błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy.
 •  Jak ma wyglądać dokument wprowadzający ruchome (elastyczne) rozkłady czasu pracy – wzór !
 •  W jakiej formie należy prowadzić ewidencję czasu pracy – czy może być elektroniczna?
 •  Czy w ewidencji muszą być zaznaczane godziny „od” „do”, w których pracownik wykonywał pracę?
 •  W jakiej formie pracownik ma wnioskować o wyjście osobiste (prywatne)? – czy można wnioskować na jednej kartce wielokrotnie?
 •  Czy wpis do książki wyjść prywatnych jest wystarczającym potwierdzeniem wyjścia osobistego pracownika?
 •  Wniosek o odbiór godzin nadliczbowych – jak ma wyglądać i co ma być w nim wpisane?
 •  Czy porozumienie o nieuzgodnieniu terminu odbioru dnia wolnego za pracę w sobotę jest legalne?
 •  Kto powinien sporządzać i kto odpowiada za ewidencję czasu pracy?

Godz. 10.00 – 10.30 – odpowiedzi na pytania uczestników


2. Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach – Przemysław Ciszek, godz. 10.40 – 11.40
COVID-owa kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców

 •  Kwarantanna/przekraczanie granicy w zależności od kraju przybycia
 •  Ruch bezwizowy, wizy, zezwolenia na pobyt, stemple – jak kontrolować legalność pobytu cudzoziemca?
 •  Oświadczenia, zezwolenia, czy zwolnienia z obowiązku z legalizacji – aktualne możliwości pracy cudzoziemców w Polsce
 •  Zasady legalizowania pracy i pobytu cudzoziemców rozpoczynających pracę przed i w czasie pandemii

Godz. 11.40 – 12.10 – odpowiedzi na pytania uczestników


3. Praca zdalna – podsumowanie dotychczasowych rozwiązań i praktyk, plany na przyszłości - Robert Lisicki, – godz. 12.20 – 13.20

 •  Praca zdalna – rozwiązania „antycovidowe”, czy możliwe są inne formy pracy zdalnej? Praca zdalna a telepraca
 •  Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy – warunki zastosowania pracy zdalnej, sprzęt i materiały, bhp
 •  Organizacja i kontrola pracy - akty wewnątrz zakładowe - uprawnienia pracodawcy
 •  Czas pracy w przypadku pracy zdalnej – planowanie i rozliczanie – praktyka i zagrożenia
 •  Plany na przyszłość, kierunki rozwiązań legislacyjnych

Godz. 13.20 – 13.50 – odpowiedzi na pytania uczestników


4. Czas pracy 2020/2021. Najważniejsze kwestie praktyczne – Piotr Wojciechowski, godz. 14.10-15.10

 •  Okresy rozliczeniowe czasu pracy, systemy czasu pracy – jak dokonać optymalnego wyboru?
 •  Dopuszczalne formy rekompensat godzin nadliczbowych – analiza wyboru właściwych metod.
 •  Praca w dniu wolnym oraz w niedziele i święta z uwzględnieniem nowych regulacji zakazujących pracę w niedzielę i święta w placówkach handlowych.
 •  Czas pracy w praktyce – praktyczny trening z ciekawymi przypadkami.

Godz. 15.10 – 15.40 – odpowiedzi na pytania uczestników


5. Wnioski z pandemii, czyli jakie elastyczne sposoby kreowania stosunków pracy i ich treści wynagrodzeniowej i poza płacowej warto zastosować na przyszłość - Monika Wacikowska, godz. 15.50 – 16.50

 •  Bezpieczne umowy terminowe – kiedy i na jakich zasadach można je stosować – jakie są ograniczenia oraz prawne możliwości zatrudniania na podstawie innych umów niż umowa na czas nieokreślony.
 •  Krótsze lub dłuższe okresy wypowiedzenia zapisywane w umowach o pracę – kiedy i na jakich zasadach sprawdzą się w okolicznościach niepewnego zapotrzebowania na pracę.
 •  Czy w okresie zmniejszonego zapotrzebowania na pracę, można utrzymywać etaty, bez polecania pracy i płacenia wynagrodzenia? Kiedy stawka godzinowa a kiedy miesięczna jest bezpieczniejsza dla pracodawcy w czasach nieprzewidywalnego zapotrzebowania na pracę?
 •  Rozwiązanie umowy o pracę na skutek pandemii, a możliwość i ograniczenie ponownego zatrudnienia po ustaniu sytuacji kryzysowej – ograniczenia oraz nieprzewidziane konsekwencje związane z ponownym zatrudnieniem pracownika.
 •  Czasowa i trwała zmiana treści umowy oraz rozwiązanie umowy o pracę – jako efekt sytuacji kryzysowej – z czego można skorzystać oraz jakie są skutki, ograniczenia oraz procedury ich stosowania?
 •  Zarządzanie urlopami w obliczu niejasnej przyszłości – czy wolno wysyłać pracowników na urlopy w okresie, w którym jest zmniejszone zapotrzebowanie na pracę – wyższość urlopu nad przestojem lub obniżonym wymiarem i odwrotnie – z czego i w jakich okolicznościach warto skorzystać?
 •  Wynagrodzenie godzinowe i miesięczne oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia – na co warto postawić oraz jakie są plusy i minusy poszczególnych rozwiązań w obliczu niepewnego zapotrzebowania na pracę.
 •  Praca zdalna – czyli dlaczego wyjątek stał się regułą i jak wykorzystać to na przyszłość dla obniżenia kosztów zatrudnienia – różne rozwiązania oraz wymagane procedury i dokumenty.

Godz. 16.50 – 17.20 – odpowiedzi na pytania uczestników

 TRANSMISJA ONLINE*: w trosce o szeroką dostępność naszych usług oraz Państwa wygodę, uruchomiliśmy zajęcia w formule online. Oznacza to, że bez konieczności wychodzenia z domu, możecie Państwo uczestniczyć w powyższym kongresie.

Transmisję można odbierać z każdego urządzenia mobilnego, co oznacza, że uczestnikiem naszego kursu można być niemal z każdego miejsca na ziemi, wystarczy posiadać chociażby telefon z dostępem do Internetu.

Mamy nadzieję, że formuła ta pozwoli ograniczyć czas oraz koszty transportu uczestnikom mieszkającym w dalszej odległości od miejsc realizacji zajęć stacjonarnych.

Jak to działa?

 • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
 • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
 • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
 • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.


Cena: 1.150 zł + 23% VAT*

Koszt udziału w wybranym dniu kongresu: 650 zł + 23% VAT

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Szczegóły i rejestracja:


Cena obejmuje:
uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe oraz certyfikat przesłane w wersji elektronicznej

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.