eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaKonferencje › Prawo pracy 2021/2022 - nowelizacje przepisów, praktyczne rozwiązania
Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy to wydarzenie dedykowane menedżerom HR i wykwalifikowanym pracownikom działów kadr. Jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń oraz poszerzania wiedzy, przy udziale ekspertów posiadających rozległą wiedzę na tematy związane z praktycznym zastosowaniem prawa pracy.

21.10.2021 – Kongres

Główne zagadnienia kongresu:

• Szczególne regulacje dotyczące sygnalistów, na które trzeba się przygotować
• Organizacja pracy zdalnej– wybrane zagadnienia
• Zatrudnianie cudzoziemców – czy rok 2022 przyniesie rewolucję w tym zakresie?
• Projekt zmiany Kodeksu Pracy – praca zdalna
• Czas pracy – nadgodziny – jak prawidłowo nimi zarządzać?
• Projekt Dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej – próba budowy unijnego wymiaru stosunków przemysłowych


PROGRAM:

08:30 – 09:00 Rejestracja


09:00 – 09:15 Prezentacja Firmy Most Wanted!


09:15 – 10:00 Projekt Dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej – próba budowy unijnego wymiaru stosunków przemysłowych


Projekt Dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej jako element wdrożenia Europejskiego Filaru Prawa Socjalnych,
Europejska płaca minimalna a zmiany zachodzące na unijnych rynkach pracy – „rozmywanie się” pojęcia pracownik,
Główne założenia Projektu (w tym obowiązek promowania rokowań zbiorowych, obowiązki sprawozdawczo – statystyczne),
Główne kontrowersje wokół Projektu: poglądy europejskich i krajowych związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Kontrowersje pomiędzy państwami członkowskimi,
Stosunek Rządu RP do Projektu,
Głos Parlamentu Europejskiego i przyszłość Projektu.
Prelegent: Barbara Surdykowska


10:00 – 10:15 pytania od Uczestników


10:15 – 10:30 PRZERWA


10:30 – 11:15 Projekt zmiany Kodeksu Pracy- praca zdalna


Nowa definicja,
Praca zdalna na wniosek i na polecenie,
Obowiązki pracodawcy:
zapewnienie sprzętu,
pokrycie kosztów.
Prawa pracownika,
Okazjonalna praca zdalna.
Prelegent: Katarzyna Jędrzejewska


11:15 – 11:30 pytania od Uczestników


11:30 – 12:15 Organizacja pracy zdalnej– wybrane zagadnienia


Organizacja i porządek pracy,
Czas pracy a praca zdalna:
wybór systemu czasu pracy,
rozliczanie czasu pracy,
komunikacja pracownik – pracodawca.
Prelegent: Robert Lisicki


12:15 – 12:30 pytania od Uczestników


12:30 – 13:15 PRZERWA NA LUNCH


13:15 – 14:00 Szczególne regulacje dotyczące sygnalistów, na które trzeba się przygotować


Od kiedy i na jakiej podstawie prawnej zostaną nałożone na pracodawców dodatkowe obowiązki? Na czym będą polegały?
Czy nowe regulacje będą dotyczyć wszystkich pracodawców?
Kto będzie uważany za sygnalistę? Czy tylko pracownicy będą mogli być sygnalistami?
Co będzie mógł zgłosić sygnalista i w jaki sposób?
Na czym będzie polegał obowiązek zapewnienia ochrony sygnaliście? Jakich działań wobec sygnalistów nie wolno będzie podejmować?
Jakie przesłanki będzie musiała spełnić osoba zgłaszająca naruszenia, żeby być objęta ochroną sygnalisty?
Jak dodatkowo przepisy prawa będą chroniły sygnalistów?
Jakie będą sankcje za działania przeciwko prawom sygnalistów? Czy pracodawca będzie mógł ponieść sankcje finansowe?
Na kim będzie spoczywał ciężar dowodu w razie sporu, o to czy sygnalista był szykanowany?
Prelegent: Monika Frączek


14:00 – 14:15 pytania od Uczestników


14:15 – 14:30 PRZERWA


14:30 – 15:15 Zatrudnianie cudzoziemców – czy rok 2022 przyniesie rewolucję w tym zakresie?


Legalizacja pobytu cudzoziemca,
Legalizacja pracy cudzoziemca,
Zezwolenie na pracę a zezwolenie jednolite,
Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy,
Przedłużenie uprawnień na podstawie tarczy antykryzysowej,
Planowane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców:
decentralizacja organów wydających zezwolenia na pracę,
zmiany dotyczące zezwoleń na pracę,
zmiany dotyczące zezwoleń sezonowych,
zmiany dotyczące oświadczeń.
Prelegent: Paweł Ziółkowski


15:15 – 15:30 pytania od Uczestników


15:30 – 16:15 Czas pracy – nadgodziny – jak prawidłowo nimi zarządzać?


Zlecanie nadgodzin – treść wniosku, forma,
Identyfikacja nadgodzin w systemie podstawowym, równoważnym, zadaniowym,
Zasady rekompensowania nadgodzin, czas wolny czy dodatkowe wynagrodzenie?
Praca w niedziele i święta a nadgodziny.
Prelegent: Piotr Wojciechowski


16:15 – 16:30 pytania od Uczestników


16:30 – 16:45 Zakończenie konferencji


Program kongresu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.


22.10.2021 – Warsztaty


WARSZTAT I

WYKŁADOWCA: Monika Frączek

Temat: Wymagane procedury, w tym kontrola trzeźwości, kontrola pracujących zdalnie oraz kanał zgłoszeń dla sygnalistów – jak uniknąć błędów w ich opracowaniu i stosowaniu?


1. Procedura kontroli stanu trzeźwości:

 • W jakich sytuacjach będzie mogła zostać przeprowadzona kontrola trzeźwości?
 • Czy możliwa będzie także kontrola obecności w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu? Jakie to będą środki i skąd pracodawca będzie wiedział na obecność jakich substancji może testować pracownika?
 • Czy trzeba będzie wprowadzić wewnątrzzakładowe postanowienia dotyczące kontroli stanu trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu? Co trzeba będzie zapisać?
 • Czy trzeba będzie w specjalny sposób informować pracowników o zasadach kontroli obecności alkoholu i innych zabronionych substancji w organizmie?
 • Jakimi metodami będzie mogła być przeprowadzona kontrola trzeźwości i obecności środków działających podobnie do alkoholu? Jakie urządzenia trzeba będzie w tym celu posiadać?
 • Czy osoba przeprowadzająca kontrolę będzie musiała posiadać upoważnienie wydane przez pracodawcę? Jak będzie musiało zostać sformułowane?
 • Jak będzie traktowany okres niewykonywania pracy w związku z kontrolą trzeźwości i obecności środków działających podobnie do alkoholu? W jakich przypadkach nie będzie zachowane prawo do wynagrodzenia?
 • Jak będzie się przeprowadzać kontrolę krok po kroku? W jakich sytuacjach kontroli będzie dokonywał organ uprawniony do kontroli porządku publicznego?
 • W jakich przypadkach będzie możliwe badanie krwi lub moczu?
 • Co mają wskazywać urządzenia kontrole, żeby można było wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec pracownika?
 • Jak będzie się dokumentowało dokonanie kontroli i jak trzeba będzie postępować z dowodami w sprawie?
 • Czy pracownik działu kadr zajmujący się dokumentowaniem kontroli będzie musiał otrzymać dodatkowe upoważnienie?
 • Ile czasu i w jakim zbiorze dokumentów będą przechowywane dokumenty dotyczące kontroli?
 • Czy zmienią się zasady nakładania kar porządkowych w związku ze zmianą zasad kontroli trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu? Czy w związku z tym trzeba będzie zmienić postanowienia w Regulaminie pracy?
 • Jakie przepisy będą miały zastosowanie do badania obecności alkoholu i innych zabronionych substancji w organizmie pracownika, jeżeli konkretna kontrola rozpocznie się w starym, a zakończy w nowym stanie prawnym (po wejściu w życie nowych przepisów Kodeksu pracy)?
 • Czy będzie możliwe przeprowadzanie kontroli obecności alkoholu i innych zabronionych substancji w organizmie zleceniobiorców czy innych osób współpracujących z danym przedsiębiorcą na podstawie umów cywilnoprawnych?
 • Na jakich zasadach będzie się odbywała kontrola osób niebędących pracownikami? Czy będzie to wymagało tworzenia dodatkowych dokumentów i dodatkowych zbiorów do ich przechowywania?

2. Wewnętrzny kanał zgłoszeń dla sygnalistów:

 • Czy pracodawcy będą musieli wyznaczyć osoby (zespoły), które będą przyjmowały zgłoszenia od sygnalistów? Czy będą to mogły robić podmioty zewnętrzne?
 • Czy będzie można mieć wspólne z innymi pracodawcami działy zajmujące się przyjmowaniem zgłoszeń od sygnalistów?
 • Czym będzie wewnętrzny kanał zgłoszenia i jakie obowiązki trzeba będzie spełnić, żeby poprawnie funkcjonował?
 • W jaki sposób będą musiały być przyjmowane zgłoszenia nieprawidłowości?
 • Czy trzeba będzie prowadzić rejestr zgłoszeń? Jakie obowiązki w tym zakresie będą musiały zostać spełnione?
 • Jak trzeba będzie postąpić po otrzymaniu zgłoszenia nieprawidłowości? Czy trzeba będzie wyznaczyć osoby, które będą się tym zajmowały? Czy będą to mogły być te same osoby (zespoły), które przyjęły zgłoszenie?
 • Jak będzie musiała funkcjonować procedura informowania sygnalisty o podjętych działaniach następczych?
 • Czy będą sankcje wobec pracodawcy jeżeli nie będzie miał odpowiedniej procedury albo nie będzie jej poprawnie stosował?

3. Procedury stosowane w trakcie pracy zdalnej wykonywanej na podstawie Kodeksu pracy:

 • Zasady kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej – czego będą mogły dotyczyć i na jakich zasadach być przeprowadzone?
 • Czy nadal można będzie stosować ewidencje wykonanych czynności?
 • Jak będzie trzeba zorganizować procedurę przetwarzania danych osobowych?
 • Jak będzie zorganizowana procedura kontroli powypadkowej w przypadku pracy zdalnej?

4. Monitoring – jak poprawnie organizować procedurę monitoringu w oparciu o nowe stanowiska i wykładnię:

 • Jakie rodzaje monitoringu i na jakich zasadach można stosować? (stanowiska UODO),
 • Jakie są ograniczenia w stosowaniu monitoringu i do jakich celów monitoring, w tym monitoring wizyjny, nie może być stosowany? (praktyczne przykłady),
 • Ile dokumentów trzeba stworzyć, żeby zapewnić kompleksową regulację zasad monitorowania pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy?
 • Jakie dodatkowe obowiązki związane z uprzedzaniem o monitoringu trzeba spełnić?

5. Procedura antymobbingowa:

 • Czy trzeba mieć procedurę (politykę) antymobbingową? (stanowiska PIP oraz wyroki Sądu Najwyższego),
 • Czy trzeba mieć Zespół/Komisję antymobbingową?
 • Jakie postanowienia powinny się znaleźć w procedurze (polityce) antymobbingowej? (wykładnia PIP) Jakich sformułowań należy unikać? (praktyczne przykłady),
 • Jakie konsekwencje pracodawca może wyciągnąć wobec pracowników niestosujących się do procedury?
 • Jakie konsekwencje może ponieść pracodawca niemający procedury albo jej niestosujący?

6. Procedura antydyskryminacyjna:

 • Czy trzeba mieć procedurę antydyskryminacyjną?
 • Jakie postanowienia powinny się znaleźć w procedurze antydyskryminacyjnej zgodnie z rekomendacjami Rzecznika Praw Obywatelskich?

Program warsztatu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

AGENDA WARSZTATU
08:30 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:00 – 10:30 ZAJĘCIA
10:30 – 10:45 PRZERWA
10:45 – 12:15 ZAJĘCIA
12:15 – 12:45 PRZERWA NA LUNCH
12:45 – 14:15 ZAJĘCIA
14:15 – 14:30 PRZERWA
14:30 – 16:00 ZAJĘCIA
16:00 – 16:05 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA


WARSZTAT II

WYKŁADOWCA: Andrzej Radzisław

Temat: Zmiany w ustawie zasiłkowej i ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych od stycznia 2022 roku


1. Nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego.

2. Zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłków po przerwie.

3. Nowa stawka zasiłku za okres pobytu w szpitalu.

4. Obowiązek przekazywania przez ubezpieczonych i płatników do ZUS-u niezbędnych danych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

5. Nowe zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

6. Zasady objęcia ubezpieczeniami wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej.

7. Sposób waloryzacji składek oraz kapitału początkowego dla osób, które wystąpią o emeryturę w czerwcu.

8. Zmiany w obszarze umarzania należności z tytułu składek, nienaliczania odsetek z tytułu składek, z przyczyn leżących po stronie ZUS.

9. Obowiązek założenia PUE ZUS przez wszystkich płatników składek.

10. Ograniczenie przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych.
Program warsztatu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

AGENDA WARSZTATU
08:30 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:00 – 10:30 ZAJĘCIA
10:30 – 10:45 PRZERWA
10:45 – 12:15 ZAJĘCIA
12:15 – 12:45 PRZERWA NA LUNCH
12:45 – 14:15 ZAJĘCIA
14:15 – 14:30 PRZERWA
14:30 – 16:00 ZAJĘCIA
16:00 – 16:05 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIAInformacje organizacyjne:

21-22.10.2021


Online:
Aplikacja Click Meeting – nie wymaga instalowania jakiegokolwiek oprogramowania. Najlepiej działa na przeglądarce Google


Stacjonarnie:
Centrum konferencyjno–szkoleniowe Golden Floor Plaza
Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A


21.10.2021 – Kongres
8:30 – Rejestracja uczestników
9:00 – 16:45 – Konferencja


22.10.2021 – Warsztaty I i II
8:30 – Rejestracja uczestników
9:00 – 16:05 – Warsztat


Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie


Cena udziału (podstawowa):


Stacjonarnie:
Konferencja + Warsztat = 1200 zł + VAT
Konferencja = 690 zł + VAT
Warsztat = 690 zł + VAT

On-line:
Konferencja + Warsztat = 1000 zł + VAT
Konferencja = 550 zł + VAT
Warsztat = 550 zł + VAT


Cena udziału (promocyjna) - do 30 września:

Stacjonarnie:
Konferencja + Warsztat = 1000 zł + VAT
Konferencja = 590 zł + VAT
Warsztat = 590 zł + VAT

On-line:
Konferencja + Warsztat = 800 zł + VAT
Konferencja = 450 zł + VAT
Warsztat = 450 zł + VATAby wziąć udział w Wydarzeniu należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie  lub pobrać ze zgłoszenia plik PDF wypełnić, zeskanować i wysłać na adres biuro@mostwanted.edu.pl

Edukacja

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: